1. GİRİŞ

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“MAXLOG” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve ilgili mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına, işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ve bu çerçevede KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), kişisel verilerin MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması, işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri ve prensipleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin esaslara yer verilmiş olup, bu açıklamalar MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışanlarını, taşeronlarımızı ve çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, iştiraklerimizi, ziyaretçilerimizi ve MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilişki içinde bulunan diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A.TANIMLAR

İşbu Politikada yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

İmha: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kanun / KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’ sen gerçekleştirilecek silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi

Şirket: MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

B.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekte, saklamakta ve imha etmektedir. Bu çerçevede, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler işlenirken, saklanırken ve imha edilirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmakta ve bu ilkelere dikkat edilmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel olarak hukuk normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun şekilde, dürüstlük kuralı çerçevesinde, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önüne alarak mümkün olan en az miktarda veri işlenerek yürütülmektedir.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, ilgili kişilerin güncel olmayan veya yanlış tutulan kişisel verileri nedeniyle maddi ve manevi zarar görmesini önlemek ve kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini teminen işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla belirli ve doğruluğu teyit edilmiş kaynaklardan veriler toplanmakta, bilgilendirmelerde bulunularak ilgili kişilere gerekli imkânlar tanınmakta ve kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurularak, bu kapsamda makul önlemler alınmaktadır.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen mevcut amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

C.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK 5. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar düzenlenmiş olup, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler KVKK’da belirtilmiş olan verilerin işlenmesi koşullarına uygun olmak şartı ile aşağıda belirtilen koşullarda işlenmektedir. MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri işleme süreçlerinde öncelikle KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasında yer alan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinin varlığı halinde veri işlemesi yapılmakta olup, işbu hallerden herhangi birinin mevcut olmaması halinde ancak ve ancak ilgili kişinin verilerinin işlenmesine açık rıza vermesi durumunda veri işlemesi yapılmaktadır.

Başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikte veriler olan ve bu sebeple korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ise MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel veriler, Kurulun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararında belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla ilgili kişinin açık rızasıyla işlenmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde veya kanunda öngörülmesi durumunda, açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,

 • Koruyucu hekimlik,

 • Tıbbî teşhis,

 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

D.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gelecekteki ticari faaliyetlerinin ve işletmesinin devamı için gerekli diğer faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİen hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

E.İŞLEME FAALİYETİNE KONU KİŞİSEL VERİLER

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yukarıda belirtilen ilke ve şartlar doğrultusunda şirkete başvuran çalışan adayları, şirket çalışanları, stajyerleri, hissedarları, ortakları, potansiyel ve aktif hizmet almakta olan müşterileri, beraber çalışmakta olduğumuz tedarikçilerimizin çalışanları, yetkilileri, ziyaretçilerimize ait olmak üzere:

 • Kimlik (ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)

 • İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi telefon no gibi)

 • Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)

 • Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

 • Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)

 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

 • Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)

 • Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi)

 • Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)

 • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler gibi)

 • Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)

 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi) gibi kişisel veriler ilgili kişilerin izinleri kapsamında ve yalnızca verilen izin doğrultusunda elde edilmekte, işlenmekte ve 3.kişilere aktarılmaktadır.

F.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin her türlü faaliyetini yerine getirebilmesi amacıyla, işlendikleri amacın gerekliliği doğrultusunda veya mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziksel veya elektronik ortamda, taşınabilir medyada veya bulut ortamında güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülük ve sorumluluklara uygun hareket edilmektedir.

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından re’ sen yahut ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler (Fiziksel olarak yok etme, yazılımdan kalıcı olarak silme, maskeleme, veri türetme, toplulaştırma, veri karma, uzman tarafından silme vb.) ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirecek şekilde silinecek, verilerin bulunduğu tüm kopyaların tespit edilerek, verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre yok edilecek yahut kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilerek anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla imha edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin meşru menfaatinin olduğu durumlarda, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili, kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde, veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta belirtilen sürelerde saklanabilecektir. Buralarda belirtilen sürenin sonunda, kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. Yürürlükteki mevzuatta ilgili kişisel verinin saklanması için MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne daha uzun süre ile yükümlülük yüklenmiş olması halinde, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİsöz konusu sürelerin devamında, ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmayacak şekilde, veriyi saklama hakkına sahiptir. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’ sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi, işbu Politika’da yer alan imha süreleri çerçevesinde 6 aylık periyodlarla, Kurul’un öngördüğü esaslar çerçevesinde işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler ve yasal mevzuattaki ayrık haller hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

G.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

1.Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ilgili kişinin açık rızası olmadan yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Buna karşın, Kanunda sınırlı olarak sayılmış olan ve ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin veri aktarımının yapılabileceği haller olan:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 3.kişilere aktarımı yapılabilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında, işbu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmakta olup, özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alan sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler:

  • Kamu sağlığının korunması,

  • Koruyucu hekimlik,

  • Tıbbî teşhis,

  • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

  • Mevzuata uygun olarak ve mevzuat gereğince kamu, yarı özel, özel kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin bulunması,

  • hallerinde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise kanunlarda öngörülmesi ve yeterli önlemlerin alınması şartıyla yurtiçindeki 3.kişilere aktarılmaktadır.

2.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için, Kanunun 9. maddesi doğrultusunda ilgili kişinin açık rızası aranmaktadır. Bunun yanı sıra, yeterli korunmanın bulunması şartıyla:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde,

ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ilgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel veriler yurtdışına aktarılabilmektedir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

  • Kamu sağlığının korunması,

  • Koruyucu hekimlik,

  • Tıbbî teşhis,

  • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

  • Mevzuata uygun olarak ve mevzuat gereğince kamu, yarı özel, özel kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin bulunması,

hallerinde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarım sağlanır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler yurtdışına aktarılmasında ise yeterli önlemlerin alınmasının yanında aktarımın kanunlarda öngörülmesi şartı aranmaktadır.

Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel veri aktarımı yapılacak ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemesi halinde MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.

H.VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin yer aldığı Kanunun 10. maddesine göre veri sorumlusunun kişisel verilerin elde edilmesi öncesinde veya en geç elde edilmesi anında ilgili kişiyi bilgilendirmesi zorunludur.

Kişisel verilerin fiili imkânsızlık veya ilgili kişiye ulaşılamaması nedeniyle doğrudan ilgili kişiden elde edilememesi halinde;

  • Kişisel verinin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,

  • Kişisel verinin ilgili kişiyle iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,

  • Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada,

ilgili kişiye aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir.

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin talebine bağlı bir yükümlülük olmayıp, gerek açık rıza gerekse de Kanundaki diğer kişisel veri işleme şartlarından bağımsız olarak yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. İlgili kişilere aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki şartları içermesi gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

  • KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan İlgili Kişinin diğer hakları.

İlgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından aydınlatma yükümlülüğü; sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortamlar kullanılmak suretiyle yerine getirilebilmektedir. Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, bu yöntemlerden hangisini kullanacağına kendisi karar vermelidir. Bu kapsamda MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİolarak kişisel verilerinizin elde edilmesi, işlenmesi, aktarılması süreçlerini şeffaf bir şekilde yerine getirmek amacı doğrultusunda ilgili kişilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla şirketimize ait http://www.maxlog.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni”, üzerinden aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmekteyiz.

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİolarak yürütülen operasyonlarımız kapsamında mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde, kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, aktarılması hallerinin varlığı halinde ilgili kişilerden alınması zorunlu açık rıza beyanlarının alımı, ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce ve yeterli bilgi sahibi olarak onay vermesinin sağlamanması amacıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi akabinde, yapılmakta olup, yalnız verilen rıza ile sınırlı olarak veri işleme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda ilgili kişilere, kişisel verilerinin MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

Öte yandan, KVKK’nın 28 maddesinin 1. bendi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla beraber, KVKK’nın 28 maddesinin 2. bendi çerçevesince, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

I.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde ilgili kişiler için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, www.maxlog.com.tr adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını :

  • Şahsen başvuru ( Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması),

  • Noter Vasıtası ile tebligat,

yöntemlerinden herhangi biri ile kullanabilirler.

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İnceleme kapsamında yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. İnceleme neticesinde, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin başvuruya sebebiyet verdiğinin anlaşılması halinde söz konusu ücret başvurucuya iade edilecektir. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından veri güvenliğinin sağlanması ayrıca başvurucunun kişisel verilerin sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak başvuru sahibi ilgili kişiye ulaştıracaktır. Başvurunun kabulü halinde talep edilen işlem yerine getirilecek, başvurunun reddi halinde ise red nedeni ile birlikte başvuru sahibi ilgili kişiye bildirilecektir.

KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki hakları kullanamaz durumdadır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

J.VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Kanunun 12(1) maddesinde veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri sayılmış olup, bu kapsamda MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sorumlusu sıfatıyla;

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,

  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme,

  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlama

yükümlülükleri altında olup, MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işbu yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla idari ve teknik tedbirler almaktadır. Bu kapsamda

1.İdari Tedbirler

  • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

  • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

  • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

  • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

  • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

  • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

  • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

  • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

  • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

  • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

  • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

  • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

2.Teknik Tedbirler

  • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

  • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

  • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

  • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

  • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

  • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

  • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

  • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

  • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

  • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

  • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

  • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

  • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

  • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

  • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

  • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

  • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

  • Sızma testi uygulanmaktadır.

  • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

  • Şifreleme yapılmaktadır.

  • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

  • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

  • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

MAXLOG TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ